Bahagian Audit Carta dalaman

 

 
Maklumat adalah seperti berikut: 
  1. Membantu pihak pengurusan dalam mencapai objektifnya dengan menggunakan pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua
    proses kawalan dan tadbir urus dengan memastikan akauntabiliti dan pengurusan kewangan dilaksanakan pada tahap yang memuaskan.
  2. Untuk menentukan sama ada operasi kewangan agensi-agensi dan anak-anak syarikat diuruskan selaras dengan dasar dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak berkuasa kewangan kerajaan negeri dan negeri.
  3. Mengkaji dan menilai kesempurnaan, kemampuan, kecekapan dalam penggunaan sumber-sumber yang sedia ada dari segi ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan.
  4. Melaporkan keputusan audit ketua agensi dalam laporan audit dan memastikan tindakan segera diambil ke atas timbul perkara.
  5. Untuk mencadangkan langkah pembetulan untuk memperbaiki kelemahan dalam operasi yang tidak memenuhi objektif, rancangan, standard atau peraturan-peraturan 
    yang ditetapkan.

Carta Bahagian Audit