Kesalahan Jenayah Syariah


Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah :-

  • Dalam bidang kuasa jenayahnya, membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang orang Islam dan boleh dihukum di bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003 [En. No. 11/2003] atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang sedang berkuatkuasa yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam, dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu; dan
  • dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding ituialah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengan :-

http://jksns.ns.gov.my/index.php/2012-09-04-10-18-46/corporate-profile/bidangkuasa-mahkamah